ALGEMENE VOORWAARDEN

In dit document staan de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw lidmaatschap van Elite Training Center, hierna aangeduid als ETC™. De belangrijkste voorwaarde is dat je bij ons volledig op eigen risico komt sporten. Voor letsel of ander soort schade dat je oploopt tijdens het sporten kun je ons daarom niet aansprakelijk stellen. Verder hebben we niet zoveel regels, maar neem het vooral goed door voordat je besluit lid te worden of te blijven.

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en ETC™, op grond waarvan je bij ons kunt komen sporten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op toekomstige lidmaatschappen bij ETC™.
  • Ook de personen die aan ETC™ verbonden zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: de werknemers, de partners en trainers van ETC™.
  • ETC™ heeft het recht om de algemene voorwaarden op enig tijdstip (eenzijdig) te wijzigen. Stel dat het daarbij gaat om een ingrijpende wijziging, staat het jou vrij om de overeenkomst op grond waarvan je bij ons kunt sporten, te ontbinden. In het geval van een wijziging in de algemene voorwaarden, zorgt ETC™ er in elk geval voor dat jij kennis kan nemen van de nieuwste versie van de algemene voorwaarden en dat je deze ook kan opslaan.
  • Als wij afspraken maken nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan prevaleert onze afspraak. De bepaling uit de algemene voorwaarden wordt in dat geval terzijde geschoven.
 1. Aanmelding
  • Je kunt je voor een lidmaatschap aanmelden door op locatie bij ons het inschrijfformulier in te vullen. Je aanmelding is pas compleet als je ook deze algemene voorwaarden voor akkoord hebt getekend.
  • Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je je alleen inschrijven met de instemming van een van je ouders.
  • Je staat in voor de juistheid van de (persoons)gegevens die je ten behoeve van de aanmelding aan ons verstrekt. Gevolgen van onjuistheden komen daarom voor jou eigen rekening en risico.
  • Het staat ETC™ vrij om een aanmelding voor een lidmaatschap af te wijzen. Een reden voor ETC™ om dat te doen is bijvoorbeeld dat wij het vanwege jouw gezondheid niet verstandig vinden dat je bij ons komt sporten.
 1. Tarief en betaling
  • Bij je aanmelding geef je aan voor welk lidmaatschap je kiest en ga je akkoord met het bijbehorende tarief.
  • Als wij het toepasselijke tarief aanpassen, zullen we jou altijd vragen om daarmee akkoord te gaan. Als jij er niet mee akkoord wil gaan, staat het je vrij om je lidmaatschap op te zeggen.
  • De betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats door middel van een automatische incasso. Bij je aanmelding geef je ons daarvoor toestemming.
 1. Lidmaatschap, wijziging en opzegging
  • Het gewenste lidmaatschap wordt aangegaan voor minstens drie maanden. Na het verstrijken van de drie maanden wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

   Opzegging van het lidmaatschap:

   Lidmaatschap 3 maanden.

  • Na 3 maanden kun je het lidmaatschap elke maand opzeggen door uiterlijk de 24e van de maand een mailtje te sturen naar info@elitetrainingcenter.nl. De opzegging gaat dan in per de 1e van de volgende maand (tenzij je de opzegging per een latere datum wil laten ingaan).

   Lidmaatschap 12 maanden.

  • Na 12 maanden kun je het lidmaatschap elke maand opzeggen door uiterlijk de 24e van de maand een mailtje te sturen naar info@elitetrainingcenter.nl. De opzegging gaat dan in per de 1e van de volgende maand (tenzij je de opzegging per een latere datum wil laten ingaan).

  • ETC™ kan jouw lidmaatschap per direct met je opzeggen als je je tijdens het sporten misdraagt, bijvoorbeeld door buitenproportioneel veel kracht te gebruiken bij het sparren, verbaal geweld te gebruiken of ander soort gedrag te vertonen dat niet thuis hoort in de veilige en sportieve omgeving die wij aan onze leden willen bieden. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt tijdens het sporten. Als wij het lidmaatschap opzeggen, zijn wij jou geen schadevergoeding verschuldigd.

  • Lidmaatschappen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.

 1. Risico en aansprakelijkheid
  • ETC™ is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of vermissing en diefstal van jouw eigendommen die je mee neemt als je gaat sporten.
  • Je komt volledig op eigen risico bij ons sporten. ETC™ is op geen enkele (rechts)grond aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel ontstaan voor, tijdens of na het sporten bij ETC™.
  • Iedere aansprakelijkheid van ETC™ is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van ETC™ uitkeert in het voorkomende geval.
  • ETC™ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: gevolgschade, misgelopen salaris, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan ETC™, schort jouw verplichtingen op grond van het lidmaatschap niet op. Oftewel, als jij ETC™ aansprakelijk stelt, blijf je gehouden je betalingsverplichtingen na te komen.
 1. Huisregels
  • We hebben een aantal huisregels waarvan je vragen je er aan te houden. Ze hangen in de sportschool zodat je ze altijd kunt zien of kunt nalezen.
 1. Persoonsgegevens
  • Ten behoeve van jouw lidmaatschap bij ons, verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat dan om gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, of door de uitvoering van onze overeenkomst(en) worden verstrekt, zoals contactgegevens en financiële gegevens.
  • Na afloop van jouw lidmaatschap bij ons, bewaren wij jouw contactgegevens (naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres) om contact te kunnen onderhouden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar jij je daarmee akkoord.
  • ETC™ stuurt haar klanten nieuwsbrieven. In iedere nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen, mocht je op enig moment geen e-mails meer van ons willen ontvangen. Geef het aan, en we kappen er meteen mee.
  • Op welke manier ETC™ omgaat met persoonsgegevens, en welke rechten jij hebt ten aanzien van deze gegevens, staat in de Privacy Statement van ETC™, die is gepubliceerd op onze website.
 1. Toepasselijk recht bij geschillen
  • Op de algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) die wij met elkaar sluiten en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd.
 1. Slot
  • De openingstijden worden vastgesteld door ETC™. Het kan zijn dat de Sportschool op (officiële) feestdagen gesloten is en/of het rooster zal aanpassen. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, e.d. of tijdens de voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie en herfstvakantie.
  • ETC™ mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten etc.
  • Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.
Scroll naar boven

CONTACT

Goedendag, je hebt een vraag voor Elite Training Center of een suggestie. Contacteer ons gerust, wij reageren meestal binnen 24 uur. Zoniet, eerder!


×

Goedendag

Je hebt een vraag of suggestie, dit kan gemakkelijk met WhatsApp

 

×